Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – Do 80% DOTACJI

Wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R jak również poprawę jakości infrastruktury wykorzystywanej dla działalności badawczo – rozwojowej.

W ramach działania wsparcie będą mogły uzyskać projekty polegające na tworzeniu nowej lub rozwoju istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach.

Wsparcie uzyskają również badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa na terenie Województwa […]

Infrastruktura ochrony zdrowia – do 85% Dotacji

Na zasadach i w zakresie zgodnym z Krajowymi strategicznymi ramami polityki w obszarze ochrony zdrowia Policy Paper wspierane będą między innymi projekty polegające na:

przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prac remontowo – budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych
wyposażeniu w sprzęt medyczny
rozwiązaniach w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt).

Zgodnie z […]

Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej – Do 50% DOTACJI

Przedsiębiorstwa w wyniku realizacji projektu będą mogły prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno – komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży.

Z powyższego wynika, że w ramach realizowanych projektów będzie można uzyskać wsparcie na nabycie narzędzi informatycznych, które […]

Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne – DO 93% DOTACJI

Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym:
wsparcie dla tworzenia nowych miejsc w funkcjonujących placówkach w połączeniu z rozszerzeniem oferty wsparcia lub tworzenie nowych placówek oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży, rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą (np. świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe),
[…]

Infrastruktura ochrony zdrowia – DOTACJA DO 80%

Na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper wspierane będą między innymi projekty polegające na przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych:

prac remontowo-budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,
wyposażeniu w sprzęt medyczny
rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt).

 

Celem działania jest zwiększona dostępność usług zdrowotnych poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia […]

Usługi społeczne i zdrowotne – DOTACJA DO 80%

Realizacja zintegrowanych usług społecznych (socjalnych) o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym.
Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania.
Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania ośrodków wsparcia, w tym m. in.: a) środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne,
b) dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych.
Usługi z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego
[…]

Przedsiębiorstwa odpryskowe – DOTACJA DO 70%

Stworzenie infrastruktury przedsiębiorstw odpryskowych poprzez zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii opartych na wynikach badań naukowych i rozwojowych.

Udział mogą brać:

Spółki typu spin-off i spin-out, powstałe przy uczelniach i jednostkach naukowych

Spin-off to przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej w celu komercjalizacji innowacyjnych […]

Cyfrowe Lubelskie – DOTACJA DO 70%

Projekty dotyczące rozwoju elektronicznej administracji. Budowa, rozbudowa lub zakup infrastruktury informatycznej służącej zwiększeniu stopnia cyfryzacji administracji w tym aplikacji i systemów bazodanowych zapewniających poprawę efektywności zarządzania oraz upowszechnienia komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych. W tym m.in.

– uruchomienie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, elektronicznej archiwizacji dokumentów, rejestrów publicznych,

– zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego,

– zapewnienie interoperacyjności i integracji systemów,

– informatyzacja procedur wewnętrznych,

– zakup […]

Badania celowe – DOTACJA DO 80%

Projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.

Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych , w tym m.in. koszty:

aparatury,
sprzętu,
budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu);
koszty personelu zaangażowanego w projekt;
koszty badań;
wartości niematerialnych i […]