Działania 1.2 Infrastruktura B+R

Program skierowany głównie do MIKRO, MAŁYCH oraz ŚREDNICH przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą.

W ramach poniższych kierunków wsparcia możliwa będzie także realizacja działań dotyczących nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałania zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewnia ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych.

Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
innowacjach technologicznych (w […]

Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości

Skierowane do MAŁYCH oraz ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW prowadzących własną działalność gospodarczą.

Minimalny wkład własny beneficjenta – 15 % wydatków kwalifikowanych

Dofinansowanie usług w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa, m.in. doradztwo dotyczące:

wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu);
uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej;
projektowania, wdrażania […]

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Program skierowany do MAŁYCH oraz ŚREDNICH przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą, którzy chcą wprowadzić swoje usługi na rynek międzynarodowy.

Minimalny wkład własny beneficjenta – 15 % wydatków kwalifikowalnych.

Dofinansowanie obejmuje m.in.:

stworzenie lub rozwój strategii działań międzynarodowych (np. dobór optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju zagranicznym; dobór odpowiednich sposobów promocji w danym kraju zagranicznym);
dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych […]

Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Wsparcie dotyczące zwiększenia konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, np.:

poprzez zakup sprzętu produkcyjnego, nowoczesnych maszyn i urządzeń;
poprzez inwestycje prowadzące do zwiększenia skali działalności firmy lub wzrostu zasięgu oferty firmy;
wprowadzanie innowacji procesowych i produktowych;
inwestycje prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko (ograniczające negatywne skutki środowiskowe).

Preferowane projekty zakładające większy niż minimalny wkład beneficjenta.

Działanie 2.1 E-usługi publiczne

Działanie skierowane do podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie opieki zdrowotnej, ukierunkowane na rozwój elektronicznych systemów (przygotowanych do integracji z platformami centralnymi), w tym gromadzenie oraz udostępnianie danych medycznych, tworzenie i rozwijanie zasobów cyfrowych, a także rozwój procesu elektronicznej obsługi pacjenta.

Główne założenie projektu:

rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-zdrowia.

Minimalny wkład własny beneficjenta – 15 % wydatków kwalifikowalnych.

Działanie 3.1 oraz 3.2 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych oraz efektywność energetyczna MŚP

Działanie skierowane do przedsiębiorstw energetycznych, w tym także małych i średnich przedsiębiorstw i przedsiębiorstw sektora ekonomii.

Przedsięwzięcia polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji), takich jak:

energia wiatru (poniżej 5 MWe),
energia promieniowania słonecznego (poniżej 2 MWe/MWth),
biomasa (poniżej 5 MWth/MWe),
biogaz (poniżej 1 MWe),
energia spadku wody – […]

Działanie 3.5 Wysokosprawna kogeneracja

Działanie skierowane do podmiotów leczniczych oraz ich konsorcjów, które ma na celu wprowadzanie rozwiązań z zakresu:

budowy, przebudowy (w tym zastąpienie lub odnowa istniejących) jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej do 1 MW (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami.
rozbudowy i/lub modernizacji sieci ciepłowniczych.

Minimalny wkład własny beneficjenta – 15 % wydatków kwalifikowalnych.

Działanie 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną

O wsparcie w ramach działania mogą ubiegać się podmioty (publiczne i prywatne) wykonujące działalność leczniczą – zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wspierane będą między innymi projekty polegające na:

 przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prac remontowo-budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,
wyposażeniu w sprzęt medyczny.

Minimalny wkład własny […]

Działanie 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych

Podmioty, do których skierowane jest działanie:

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

Projekty obejmujące:

doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy element wsparcia;
poradnictwo psychologiczne;
pośrednictwo pracy;
szkolenia, kursy, studia podyplomowe;
staże, praktyki zawodowe;
subsydiowanie zatrudnienia;
dodatek relokacyjny;
wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,  w formie zwrotnej lub bezzwrotnej, […]

Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP

Grupy docelowe działania:

samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Środki z programu są przeznaczane na:

Wzrost konkurencyjności dolnośląskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Rejestru Usług Rozwojowych pozwalające na rozwój przedsiębiorstwa i/lub jego pracowników, w szczególności nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji, usprawnienie procesów lub obszaru działania przedsiębiorstwa, częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności […]