Działanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo – rozwojowych

Działanie skierowane do sektora MŚP.

Typy projektów:

1. Stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach w szczególności zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa.

3. Bony na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych.

4. Wsparcie na pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej […]

1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

Dla kogo?

Sektor MŚP.

Typy projektów:

1. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług na rynek.

2. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług.

MINIMALNY WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA do 15% WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH

 

 

Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Działanie skierowane do przedsiębiorstw.

1. Budowa, przebudowa instalacji do produkcji, przetwarzania, magazynowania i przesyłu energii pochodzącej z OZE (słońca, biogazu oraz wody, biomasy i geotermalnej) wraz z podłączeniem źródła do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej (elementem projektu będzie przyłącze do sieci elektroenergetycznej lub sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

2.Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej (mikroinstalacji) z OZE, […]

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym

Dla kogo?

podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych, w tym m.in.: a) ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją,

b) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,

c) […]