Inwestycje (do 70%)

Program Wzrost konkurencyjności MŚP
Bezzwrotne dotacje dla firm na:

Zakup sprzętu
Wdrożenie innowacji
Zakup linii produkcyjnych
Koszty adaptacji

Główne wymagania:

Zgodność projektu z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami
Promesa z banku potwierdzająca zdolność kredytową
Innowacyjność projektu potwierdzona dokumentami

Infrastruktura ochrony zdrowia – DOTACJA DO 80%

Na zasadach i w zakresie zgodnym z Policy Paper wspierane będą między innymi projekty polegające na przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych:

prac remontowo-budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych,
wyposażeniu w sprzęt medyczny
rozwiązania w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt).

 

Celem działania jest zwiększona dostępność usług zdrowotnych poprzez wsparcie infrastruktury ochrony zdrowia […]

Usługi społeczne i zdrowotne – DOTACJA DO 80%

Realizacja zintegrowanych usług społecznych (socjalnych) o charakterze profilaktycznym, aktywizującym i interwencyjnym.
Rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy, w tym rozwój i upowszechnienie form wsparcia środowiskowego w miejscu zamieszkania.
Wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania ośrodków wsparcia, w tym m. in.: a) środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne,
b) dziennych i rodzinnych domów pomocy dla osób starszych.
Usługi z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego
[…]

Przedsiębiorstwa odpryskowe – DOTACJA DO 70%

Stworzenie infrastruktury przedsiębiorstw odpryskowych poprzez zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii opartych na wynikach badań naukowych i rozwojowych.

Udział mogą brać:

Spółki typu spin-off i spin-out, powstałe przy uczelniach i jednostkach naukowych

Spin-off to przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej w celu komercjalizacji innowacyjnych […]

Cyfrowe Lubelskie – DOTACJA DO 70%

Projekty dotyczące rozwoju elektronicznej administracji. Budowa, rozbudowa lub zakup infrastruktury informatycznej służącej zwiększeniu stopnia cyfryzacji administracji w tym aplikacji i systemów bazodanowych zapewniających poprawę efektywności zarządzania oraz upowszechnienia komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych. W tym m.in.

– uruchomienie systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją, elektronicznej archiwizacji dokumentów, rejestrów publicznych,

– zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego,

– zapewnienie interoperacyjności i integracji systemów,

– informatyzacja procedur wewnętrznych,

– zakup […]

Badania celowe – DOTACJA DO 80%

Projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów.

Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych , w tym m.in. koszty:

aparatury,
sprzętu,
budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu);
koszty personelu zaangażowanego w projekt;
koszty badań;
wartości niematerialnych i […]

Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach – DOTACJA DO 80%

Działanie Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach
Bezzwrotne dotacje dla firm na zakup środków trwałych aparatur i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

Działanie 1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań

Wspierane będą projekty doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji oraz działania dotyczące finansowania usług związanych z pobudzaniem transferu technologii i komercjalizacją badań wyłącznie […]

Doradztwo (do 50%)

Działanie Bon na doradztwo
Wsparcie projektów w ramach specjalistycznego doradztwa, polegającego na zakupie usług od podmiotów zewnętrznych w zakresie m.in.:

prawa własności intelektualnej
zarządzania wzornictwem przemysłowym
prawa zamówień publicznych
optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
procesów przekształceniowych spółek – jakości

Odnawialne źródła energii (do 95%)

DZIAŁANIE: Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw.
Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej, wykorzystujących w pierwszej kolejności energię słoneczną i biomasę, ale także biogaz, energię wiatru oraz wody.
Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i […]