Działanie 1.1 Badania i innowacje

Program skierowany do MAŁYCH, ŚREDNICH oraz DUŻYCH przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą.

Dotacje przeznaczone na:

Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnym.
Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.

Działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP

Działanie skierowane na MŚP (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki określone w załączniku I do Rozporządzenia Komisji UE 615/2014 z dnia 17.06.2014 r.)

Działanie obejmuje:

Ogólne inwestycje produkcyjne w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)
 Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: pożyczki lub środki równoważne.
Wsparcie za pośrednictwem instrumentów finansowych: gwarancje lub środki równoważne.
 Wsparcie dla klastrów i sieci przedsiębiorstw, z […]

Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii

Działanie obejmujące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

TYPY PROJEKTÓW:

Typ I: Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej
Typ II: Budowa oraz modernizacja elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych średniego oraz niskiego napięcia
Typ III: Budowa instalacji do produkcji biokomponentów lub biopaliw drugiej i trzeciej generacji

Minimalny wkład […]

Działanie 3.4 Kogeneracja

Działanie obejmujące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Projekt obejmuje budowę źródeł skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej lub przebudowę jednostek wytwórczych na układy skojarzeniowe.

Minimalny wkład własny beneficjenta w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną – min 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu.

Działanie 9.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych

Działanie dla podmiotów leczniczych świadczących usługi w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia na podstawie kontraktu z NFZ.

Działanie obejmuje:

I.Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną w powiązaniu ze zidentyfikowanymi na poziomie krajowym i regionalnym obszarami deficytów  oraz odzwierciedlające potrzeby regionalne.
II. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, związaną z opieką nad matką i dzieckiem.
III. Inwestycje w infrastrukturę społeczną służącą aktywizacji społeczno – zawodowej osób zagrożonych […]