Działanie 1.2 BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.

Realizacja projektów

badania przemysłowe i prace rozwojowe
prace rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej / demonstracyjnej
 infrastruktura i doposażenie laboratoriów lub działów badawczorozwojowych w przedsiębiorstwach
 centra badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach
 mały bon na innowacje
 duży bon na innowacje

Minimalny wkład własny beneficjenta:

W […]

Działanie 3.3 UMIĘDZYNARODOWIENIE MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.

AKTYWNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA MAŁOPOLSKICH MŚP

A. opracowanie i wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa

B. wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa

 

MINIMALNY WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA – 15% WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH

Działanie 3.4 ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ MAŁOPOLSKICH MŚP

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.

DOTACJE DLA MŚP na:

A. wdrożenia wyników prac B+R przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce

B. inwestycje MŚP produkujących urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE lub biokomponentów i biopaliw II i III generacji

Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

Działanie skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą

EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

A. głęboka modernizacja energetyczna budynków

B. inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych

C. kompleksowy projekt obejmujący:

(a) modernizację energetyczną budynków,

(b) inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,

D. rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego

 

Działanie 8.4 ROZWÓJ KOMPETENCJI KADR I ADAPTACJA DO ZMIAN

Działanie skierowane do wszystkich – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) w szczególności: przedsiębiorcy instytucje otoczenia biznesu partnerzy społeczni i gospodarczy organizacje pozarządowe.

Realizacja projektów zapewniających wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP w ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych

MINIMALNY WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA – 15% WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH

Działanie 12.1 INFRASTRUKTURA OCHRONY ZDROWIA

Projekty skierowane do podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Działania mające na celu  budowę, przebudowę i modernizację obiektów infrastruktury ochrony zdrowia i/lub ich wyposażenie w sprzęt medyczny.

MINIMALNY WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA 15% lub 20%  WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH