Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

Działanie skierowane do przedsiębiorstw.

Wsparcie w ramach działania ma na celu zwiększenie liczby przedsiębiorstw podejmujących działania badawczo-rozwojowe, prowadzące do powstania innowacji oraz zwiększenie ich zakresu i intensywności poprzez dostęp do finansowania:

– realizacji projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw,

– pozwalającego na tworzenie lub rozwój zaplecza infrastrukturalnego B+R przedsiębiorstw,

– nawiązania i wzmocnienia współpracy z instytucjami naukowymi w ramach realizacji małych projektów badawczych.

Działanie 2.1. E-usługi

Dla kogo?

podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – posiadające kontrakt z NFZ.

Typ projektów:

informatyzacja służby zdrowia, ze szczególnym naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowującej działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. W ramach działania istnieje możliwość realizowania projektów z zakresu świadczenia usług on-line, takich jak np. rejestracja wizyt, elektroniczne skierowanie, elektroniczna recepta czy elektroniczny dostęp […]

Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu

Działanie skierowane do sektora MŚP.

W ramach działania wsparcie będzie miało na celu podniesienie konkurencyjności sektora MŚP poprzez:

wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw
wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw
integrowanie usług istniejących IOB w celu tworzenia kompleksowej oferty – obejmującej rozwój produktu; dostęp do kapitału; specjalistyczne doradztwo dla MŚP (np. brokerzy innowacji; platformy współpracy)
Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w […]

Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP

Działanie skierowane do sektora MŚP.

Interwencja skierowana zostanie do przedsiębiorców w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych. W ramach przedmiotowej interwencji możliwy będzie do realizacji następujący typ projektu:

internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego

Przewiduje się wsparcie od etapu koncepcyjnego, przez implementacje pomysłu na internacjonalizację […]

Działanie 3.3 Innowacje w MŚP

Dla kogo?

Interwencja ukierunkowana będzie na wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych, co przełoży się na zwiększone zatrudnienie i trwały rozwój firm.

Typy projektów

wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;
rozwój produktów i usług opartych na handlu elektronicznym oraz zaawansowanych rozwiązaniach TIK

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

Dla kogo?

Zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia – zakontraktowane z NFZ.

W ramach modernizacji energetycznej wsparcie będzie skierowane na bardzo szeroki zakres prac, w tym m.in.:

ocieplenie obiektu: przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
wymiana oświetlenia na energooszczędne;
przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła […]

Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Działanie skierowane do podmiotów leczniczych działających w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Dofinansowanie przeznaczone na:

Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb na poziomie kraju jak i regionu.
Inwestycje w ramach infrastruktury służącej diagnostyce i leczeniu schorzeń stanowiących główne przyczyny dezaktywacji zawodowe.
Inwestycje w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej ukierunkowane na wszystkie problemy zdrowotne dorosłych i dzieci rozwiązywane w ramach […]