Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach

Program skierowany głównie do MIKRO, MAŁYCH oraz ŚREDNICH przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą.

Przedmiot dofinansowania:

Budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;
 Finansowanie procesu powstawiania innowacji (od pomysłu do rynku) lub
jego wybranych elementów tj.: badań naukowych i przemysłowych, prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych), linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych, pierwszej produkcji;
[…]

Poddziałanie 2.1.1 Nowe produkty i usługi

Program dla podmiotów, które przewidują

wsparcie wdrożenia innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I, poprzez instrumenty finansowe
wsparcie inwestycji w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, poprzez instrumenty finansowe;
wsparcie inwestycji w rozwój przedsiębiorstw zwiększających skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty, poprzez instrumenty finansowe.

Minimalny wkład własny beneficjenta […]

Podziałanie 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

Program dla mikro, małe i średnie przedsiębiorstw, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Program bazuje na:

wsparciu rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B);
 wsparcie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą
działalność firm (B2E);
wykorzystanie TIK w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C).

Maksymalny poziom dofinansowania:

Projekty […]

Poddziałanie 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych (powiaty: nyski, prudnicki oraz głubczycki).

Typ beneficjenta – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1
do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Projekty:

wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I;
inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny,w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;
 inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty.

Maksymalna […]

Poddziałanie 2.1.4 Inwestycje dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Typ beneficjenta – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1
do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Projekty:

wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, zwłaszcza wypracowanych w ramach OP I;
inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny,w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług;
 inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty.

Maksymalna […]

Działanie 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

Dofinansowanie dla mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,.

TYPY PROJEKTÓW:

 wsparcie opracowania nowych (a także aktualizacji/modyfikacji istniejących) modeli biznesowych MSP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;
wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
promocja przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w […]

Działanie 3.4 Efektywność energetyczna w MSP

Typ beneficjenta – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1
do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Projekty:

zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii;
zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią;
zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach;
głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;
instalacje […]

Poddziałanie 10.1.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu

TYPY BENEFICJENTÓW:
– jednostki wykonujące działalność leczniczą,
– jednostki udzielające świadczeń opieki zdrowotnej
– publiczne zakłady opieki zdrowotnej, w tym m.in. jednostki budżetowe,
– przedsiębiorcy,
– lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej.

Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie:

1) w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem;
2) w celu poprawy ogólnej wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, […]