Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Dla kogo?

Typ 1 – Bony na innowacje: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody z ww. działalności.”

Typ 2 – Prace B+R:  przedsiębiorstwo.

Typ 3 – Infrastruktura B+R:  przedsiębiorstwo, instytucja otoczenia biznesu, sieci/grupy przedsiębiorstw.

TYPY PROJEKTÓW:

1. Bony na […]

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Typ 1 – Rozwój MŚP:

 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarcza w sposób zorganizowany i ciągły przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody z ww. działalności”.

Typ 2 – TIK:

 mikro i małe przedsiębiorstwa.

Rodzaje projektów:

1. Rozwój MŚP. Wsparcie obejmowało będzie rozwój MŚP poprzez inwestycje niezbędne do wprowadzenia […]

Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług

Dla kogo?

podmioty działające w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia.

Typy programów:

1. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C), w tym tworzenie i udostępnianie zasobów cyfrowych

2. Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych do funkcjonowania e-usług publicznych.

3. Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego.

MINIMALNY WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA 15% WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH

Działanie 6.2.1. Infrastruktura ochrony zdrowia

Dla kogo?

podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej – podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe oraz lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej […]

Działanie 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:

a) POZ w tym prywatne i publiczne jednostki świadczące usługi medyczne,

b) organizacje pozarządowe z doświadczeniem w działaniach profilaktycznych i rehabilitacyjnych.

Typy projektów:

1. Szkolenia przekwalifikowujące pracowników długotrwale pracujących w warunkach szkodliwych, przygotowujące do kontynuowania pracy na stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla […]

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Działanie zaadresowane do podmiotów działających w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia, w tym w szczególności POZ.

Usługi zdrowotne:

1. Programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością.

2. Wdrożenie działań zapewniających dostęp do usług zdrowotnych oraz podnoszenie umiejętności kobiet będących w ciąży, jak również młodych matek (w tym matek samotnych) i rodziców, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem […]