DZIAŁANIE 1.1. EKSPANSJA PRZEZ INNOWACJE

Działanie skierowane do przedsiębiorców.

W ramach prac badawczo – rozwojowych możliwe będą:

1) realizacja przez przedsiębiorstwa badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji oraz uruchomienie pierwszej produkcji, 2) wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, w tym przygotowania zgłoszenia lub zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego […]

DZIAŁANIE 2.2. INWESTYCJE PROFILOWANE

Działanie skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Inwestycje w przedsiębiorstwach służące:

a) poszerzeniu rynków zbytu lub palety oferowanych produktów/usług albo znaczącej poprawie ich jakości – projekty wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji,

b) poprawie efektywności, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych,

c) redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, tj. m.in. oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji […]

DZIAŁANIE 2.3. AKTYWNOŚĆ EKSPORTOWA

Zorganizowanie i prowadzenie systemu wsparcia eksportowego MŚP realizowane w formule projektu grantowego. Na kompleksowe przedsięwzięcie składają się:

– udzielanie grantów na finansowanie udziału w targach i innych wydarzeniach gospodarczych przyczyniających się do zmiany modelu biznesowego MSP.

-organizowanie wyjazdowych i przyjazdowych wydarzeń gospodarczych, w tym misji oraz wizyt studyjnych o charakterze gospodarczym,

Przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i zapewniające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia […]

DZIAŁANIE 7.1. ZASOBY OCHRONY ZDROWIA

W tym działaniu beneficjentami mogą być podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

1) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

2) przedsiębiorcy,

3) lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej.

Typy projektów:

1) modernizacja i zakup specjalistycznej aparatury medycznej, sprzętu medycznego oraz wyposażenia obiektów ochrony zdrowia (z wyłączeniem wyrobów i produktów jednorazowego użytku) w celu podniesienia jakości usług […]