Innowacje w MŚP – DOTACJA DO 55%

Program skierowany jest do przedsiębiorców MIKRO, MAŁYCH i ŚREDNICH prowadzących działalność gospodarczą. 

Wartość dofinansowania – 45% kosztów kwalifikowanych

Wsparcie przeznaczone jest na wdrożenie i komercjalizację innowacyjnych procesów lub produktów w przedsiębiorstwie. W ramach inwestycji mogą wchodzić:

Sprzęt, maszyny, urządzenia
Technologie komputerowe
Nowe produkty i usługi
Wyniki własnych badań i rozwiązań technologicznych

Warunki konieczne do złożenia wniosku:

Zdolność kredytowa / […]

Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach – Do 80% DOTACJI

Wsparcie przedsięwzięć przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R jak również poprawę jakości infrastruktury wykorzystywanej dla działalności badawczo – rozwojowej.

W ramach działania wsparcie będą mogły uzyskać projekty polegające na tworzeniu nowej lub rozwoju istniejącej infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach.

Wsparcie uzyskają również badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa na terenie Województwa […]

Infrastruktura ochrony zdrowia – do 85% Dotacji

Na zasadach i w zakresie zgodnym z Krajowymi strategicznymi ramami polityki w obszarze ochrony zdrowia Policy Paper wspierane będą między innymi projekty polegające na:

przeprowadzeniu niezbędnych, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prac remontowo – budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych
wyposażeniu w sprzęt medyczny
rozwiązaniach w zakresie IT (oprogramowanie, sprzęt).

Zgodnie z […]

Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej – Do 50% DOTACJI

Przedsiębiorstwa w wyniku realizacji projektu będą mogły prowadzić zarządcze, operacyjne oraz pomocnicze procesy biznesowe w oparciu o najnowsze rozwiązania informacyjno – komunikacyjne, dzięki czemu nastąpi automatyzacja oraz optymalizacja m.in. zawierania kontraktów, przesyłania dokumentów, pozyskiwania nowych kontaktów, planowania, zarządzania informacją, zasobami, finansami oraz sprzedaży.

Z powyższego wynika, że w ramach realizowanych projektów będzie można uzyskać wsparcie na nabycie narzędzi informatycznych, które […]

Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne – DO 93% DOTACJI

Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym:
wsparcie dla tworzenia nowych miejsc w funkcjonujących placówkach w połączeniu z rozszerzeniem oferty wsparcia lub tworzenie nowych placówek oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży, rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą (np. świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe),
[…]