Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP – DOTACJA DO 80%

BENEFICJENCI:  

Program skierowany jest do przedsiębiorców MIKRO, MAŁYCH i ŚREDNICH prowadzących działalność gospodarczą.

Wartość dofinansowania – 80% kosztów kwalifikowanych

Wsparcie przeznaczone jest na wdrożenie i komercjalizację innowacyjnych procesów lub produktów w przedsiębiorstwie. W ramach inwestycji mogą wchodzić:

Sprzęt, maszyny, urządzenia
Technologie komputerowe
Nowe produkty i usługi
Wyniki własnych badań i rozwiązań technologicznych

W ramach niniejszego konkursu wsparcie kierowane będzie dla projektów charakteryzujących […]

Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości – DOTACJA DO 80%

W ramach działania wsparcie znajdą następujące typy projektów:

Realizowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych przez przedsiębiorcę opcjonalnie z innym przedsiębiorcą lub organizacją badawczą, obejmujące dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu i jego pierwszej produkcji.

 

Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po […]

Infrastruktura zdrowotna i społeczna – DOTACJA DO 70%

W ramach niniejszego działania wsparcie będą mogły uzyskać projekty z zakresu:

– Infrastruktury ochrony zdrowia polegające na robotach remontowo-budowlanych, (niezbędnych z punktu widzenia świadczenia usług zdrowotnych) związanych z: przebudową, rozbudową, remontem w tym dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych i/lub wyposażeniem w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz zastosowaniem rozwiązań informatyczno-komunikacyjnych (tylko jako element projektu) w podmiotach leczniczych, […]

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach – DOTACJE DO 85 %

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na:

1.modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych ( w tym zakup urządzeń, maszyn) na bardziej efektywne energetycznie

2.głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach,

3.zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,

4.zastosowaniu […]