1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw

Działanie skierowane do mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorców.

Projekty mogą obejmować:

1. Wsparcie infrastruktury B+R tj. stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.

2. Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu […]

1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju

Działanie dedykowane mikro małym i średnim przedsiębiorcom w początkowej fazie rozwoju, tj. funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata

Wsparcie skierowane jest do firm (MŚP) w początkowej fazie rozwoju, które otrzymają zarówno wsparcie kapitałowe jak i opiekę doradczą, mentorską i szkoleniową. Dotacje przeznaczone są dla firm opartych o innowacyjne pomysły. Wsparcie realizowane będzie w dwóch następujących po sobie schematach […]

1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

W ramach niniejszego poddziałania wsparcie uzyskają projekty inwestycyjne MŚP mające na celu przygotowanie oferty produktowo-usługowej firmy do potrzeb internacjonalizacji. Projekty będą obejmować wydatki (w tym infrastrukturalne) związane z dostosowaniem m.in. procesów/ produktów/ usług/ systemu dystrybucji, itp. do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta oraz nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych […]

1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

Działanie skierowane do sektora wyłącznie MŚP.

Wsparcie skierowane jest na przedsięwzięcia zakładające budowanie przewag konkurencyjnych MŚP poprzez tworzenie /budowanie nowej oferty produktowo-usługowej polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów). W ramach niniejszego poddziałania wspierane będą działania zmierzające do wdrożenia w działalności gospodarczej nowych pomysłów opartych o wieloletnie doświadczenie i odtwarzanie w regionie produktów i […]

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

Działanie skierowane do sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw.

Typy projektów:

1. Modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie, w tym z zastosowaniem OZE;

2. Modernizacja instalacji technicznych w przedsiębiorstwie na efektywne energetycznie, w tym pod kątem wykorzystania OZE;

3. Głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków (definicja w słowniku terminologicznym) w przedsiębiorstwach z możliwością wymiany i/lub modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE […]