Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.

WYKLUCZENIA:  Wsparcie nie może być udzielone na projekty dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej w: – w sektorze hutnictwa żelaza i stali,

– w sektorze węglowym,

– w sektorze budownictwa okrętowego,

– w sektorze włókien syntetycznych,

– w sektorze transportu,

– w sektorze energetycznym.

TYPY projektów:

1.Wsparcie infrastruktury B+R […]

Działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.

WYKLUCZENIA:  Wsparcie nie może być udzielone na projekty dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej w: – w sektorze hutnictwa żelaza i stali,

– w sektorze węglowym,

– w sektorze budownictwa okrętowego,

– w sektorze włókien syntetycznych,

– w sektorze transportu,

– w sektorze energetycznym.

Działania:

a) doradztwo i opracowania […]

Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.

WYKLUCZENIA:  Wsparcie nie może być udzielone na projekty dotyczące działalności gospodarczej prowadzonej w: – w sektorze hutnictwa żelaza i stali,

– w sektorze węglowym,

– w sektorze budownictwa okrętowego,

– w sektorze włókien syntetycznych,

– w sektorze transportu,

– w sektorze energetycznym.

Wsparcie wysoko innowacyjnych projektów […]

Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Działanie skierowane do przedsiębiorców.

Typy projektów:

1. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej):

z wykorzystaniem energii wiatrowej – do 5 MWe,

z wykorzystaniem energii słonecznej – do 2 MWe/MWth,

z wykorzystaniem biomasy – do 5 MWth.

z wykorzystaniem energii wodnej – do 5 MWe,

z wykorzystaniem energii geotermalnej – do 2MWth,

z wykorzystaniem […]

Poddziałanie 3.3.2 Inwestycje w sieci ciepłownicze i chłodnicze

Działanie skierowane do przedsiębiorców.

Wsparcie sieci ciepłowniczych i chłodniczych, wynikających z planów gospodarki niskoemisyjnej m.in.:

1. Budowa, rozbudowa przebudowa lub modernizacja sieci ciepłowniczych i chłodniczych spełniającej po realizacji projektu wymogi „efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego” w celu przyłączenia nowych odbiorców do sieci o skali regionalnej.

2. Modernizacja sieci cieplnej/chłodniczej w celu redukcji strat energii w procesie dystrybucji ciepła, również poprzez wdrażanie systemów […]

Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne

Beneficjenci:

podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.

TYPY PROJEKTÓW:

Programy profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) służące wspieraniu aktywności zawodowej, w zakresie chorób: układu krążenia, nowotworowych, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, psychicznych oraz wynikające ze specyficznych uwarunkowań regionalnych w tym wykraczające poza […]

Poddziałanie 6.6.3 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Typ beneficjenta:

podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.

W ramach działania zaplanowane został/y do realizacji program/y zdrowotny/e – projekty w zakresie profilaktyki zdrowotnej, służące wspieraniu aktywności zawodowej, podniesieniu poziomu zdrowia i zmniejszeniu nierówności społecznej, obejmujące jak największą liczbę mieszkańców Aglomeracji […]

7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

Typy beneficjentów:

podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia,

Wsparcie opracowania i wdrażania programów wczesnego wykrywania chorób, leczenia oraz rehabilitacji medycznej dzieci (np. szczepienia przeciwko HPV, polepszenie warunków opieki nad dzieckiem leczonym onkologicznie i hematologicznie).

 

MINIMALNY WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA 10% – 15% […]

Działanie 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

W opisywanym działaniu beneficjentami mogą być: podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy.

 

Typy projektów:

Projekty podmiotów leczniczych o znaczeniu regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym, polegające m.in. na:

a) przeprowadzeniu niezbędnych z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych prac remontowo-budowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami, b) wyposażeniu w […]