DZIAŁANIE 1.4 WDRAŻANIE WYNIKÓW PRAC B+R

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. mogę realizować projekty z zakresu wdrażania prac badawczych oraz rozwojowych.

MINIMALNY WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA:

55% – średnie przedsiębiorstwa wydatków kwalifikowalnych

45% – mikro i małe przedsiębiorstwa wydatków kwalifikowalnych

DZIAŁANIE 1.5 INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW WSPIERAJĄCE ROZWÓJ REGIONALNYCH SPECJALIZACJI ORAZ INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. mogę realizować projekty z zakresu innowacyjnych inwestycji przedsiębiorców.

 

MINIMALNY WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA:

55% – średnie przedsiębiorstwa wydatków kwalifikowalnych

45% – mikro i małe przedsiębiorstwa wydatków kwalifikowalnych

DZIAŁANIE 1.15 WSPARCIE KOOPERACJI PRZEDSIĘBIORSTW

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające warunki w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 z dnia 17.06.2014 r.

Kompleksowe wsparcie indywidualnych przedsiębiorstw w zakresie ekspansji na rynki zagraniczne Wsparcie będzie przeznaczone wyłącznie do przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego. Przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie na działania służące realizacji poszczególnych etapów Strategii ekspansji na rynki zagraniczne (której […]

DZIAŁANIE 2.10 ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ

Działanie skierowane do wszystkich przedsiębiorców.

 

Projekty nastawione na budowę, rozbudowę, modernizację jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych.

MINIMALNY WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA – 15% WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH

DZIAŁANIE 9.1 INFRASTRUKTURA ZDROWIA

Typ beneficjenta:

– w przypadku projektów dotyczących wsparcia podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej – podmioty wykonujące działalność leczniczą, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

− w przypadku pozostałych projektów – podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, przedsiębiorcy, jednostki budżetowe oraz […]