Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Działanie skierowane do przedsiębiorców, które ma na celu:

– Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

– Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu

 

MINIMALNY WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA – 15% WYDATKÓW […]

Działanie II.1 Otoczenie biznesu – Profesjonalizacja usług biznesowych

Działanie skierowane do małych i średnich przedsiębiorców oraz inkubatorów przedsiębiorczości nastawione na:

–  kreowanie oraz rozwój specjalistycznych usług świadczonych przez IOB na rzecz MŚP, poprzez dofinansowanie kosztów przygotowania nowej usługi lub nowego zakresu świadczonej już usługi specjalistycznej lub pakietu usług w ramach profesjonalizacji oferty IOB,

– pilotaż nowej lub udoskonalonej usługi świadczonej przez IOB na rzecz MŚP

– dofinansowanie kosztów świadczenia przez […]

Działanie II.2 Modele biznesowe MŚP

Działanie skierowane na wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Typy realizowanych projektów:

opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji
wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa

MINIMALNY WKŁAD WŁASNY […]

Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP

Działanie skierowane do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w ramach którego można podjąć realizację następujących typów projektów:

wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B+R
wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.
udzielanie przedsiębiorstwom wsparcia finansowego w formie pożyczek, gwarancji oraz innych form finansowania dłużnego (w zależności od zdiagnozowanych potrzeb)

 

Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii

 

 

Działanie skierowane dla przedsiębiorców oraz  ośrodków leczniczych.

W ramach tych projektów będzie możliwe wsparcie inwestycji dotyczących:

− elektrowni wodnych (inwestycje wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej),

− instalacji wykorzystujących energię słoneczną,

− elektrowni wiatrowych,

− instalacji wykorzystujących energię geotermalną,

− instalacji wykorzystujących biomasę,

− instalacji wykorzystujących biogaz.

MINIMALNY WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA – 15% […]

Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej

Działanie skierowane do podmiotów państwowych, ale także przedsiębiorstw prywatnych.

W ramach w/w typów projektów, wyłącznie jako element projektu zgodnego z celem działania VI.2, mogą być realizowane:

– inwestycje związane z zakupem wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu,

– inwestycje polegające na zagospodarowaniu bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie powiązanego z realizowanym projektem,

– inwestycje odnoszące się do dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kulturalnej (w tym zakup […]

Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne

 

Podmioty lecznicze, w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, działające w publicznym systemie ochrony zdrowia

Typy projektów. 

Rozwój e-zdrowia: – budowa, przebudowa lub zakup systemów teleinformatycznych służących rozwojowi usług medycznych umożliwiających m.in.: wdrażanie nowych i modernizację posiadanych systemów teleinformatycznych · zapewnienie stałego dostępu do informacji o pacjentach (w tym tworzenie aplikacji […]

Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia

– podmioty lecznicze działające jako przedsiębiorcy, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy o działalności leczniczej)

– lekarze i pielęgniarki, którzy wykonują swój zawód w ramach działalności leczniczej Z wyżej wskazanych typów beneficjentów wyłączone są podmioty, które kwalifikują się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Typy projektów:

budowa, […]

Działanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo – rozwojowych

Działanie skierowane do sektora MŚP.

Typy projektów:

1. Stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach w szczególności zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa.

3. Bony na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych.

4. Wsparcie na pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej […]

1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP

Dla kogo?

Sektor MŚP.

Typy projektów:

1. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług na rynek.

2. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług.

MINIMALNY WKŁAD WŁASNY BENEFICJENTA do 15% WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH