Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach – DOTACJA DO 80%

Działanie Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach
Bezzwrotne dotacje dla firm na zakup środków trwałych aparatur i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

Działanie 1.4 Transfer technologii i komercjalizacja badań

Wspierane będą projekty doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji oraz działania dotyczące finansowania usług związanych z pobudzaniem transferu technologii i komercjalizacją badań wyłącznie […]

Doradztwo (do 50%)

Działanie Bon na doradztwo
Wsparcie projektów w ramach specjalistycznego doradztwa, polegającego na zakupie usług od podmiotów zewnętrznych w zakresie m.in.:

prawa własności intelektualnej
zarządzania wzornictwem przemysłowym
prawa zamówień publicznych
optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
procesów przekształceniowych spółek – jakości

Odnawialne źródła energii (do 95%)

DZIAŁANIE: Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw.
Budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej, wykorzystujących w pierwszej kolejności energię słoneczną i biomasę, ale także biogaz, energię wiatru oraz wody.
Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i […]