• Warszawa
 • 10 lipca 2021
 • sobota, 10:00 – 17:00

Contact event manager

1 2 3 4
Dziękujemy i Zapraszamy

Zarządzanie przez cele według metodologii MBO (Management by Objectives)

Warszawa

sobota, 10:00 – 17:00
10 lipca 2021

000000

Zarządzanie przez cele według metodologii MBO (Management by Objectives)

Warszawa

sobota, 10:00 – 17:00
10 lipca 2021

DRUKUJ

Cele szkolenia

Zarządzanie przez cele MBO (Management by Objectives) zwiększa poziom realizacji wyznaczonych celów w organizacji. Ten skuteczny system angażuje wszystkich pracowników do efektywnego działania, zwiększając przy tym zaangażowanie i motywację do pracy.

Podczas warsztatów prezentowane są sprawdzone, praktyczne rozwiązania. Uczestnicy dostają również wzory dokumentów, które można wykorzystać podczas wdrażania MBO w swojej firmie. Metodyka wyróżnia się twardym podejściem do rozwiązań premiowych – wypłaty premii za zrealizowane cele wiązane są z wynikami finansowymi przedsiębiorstwa, dzięki czemu zwiększane jest jego bezpieczeństwo. Ponadto do kluczowych korzyści z udziału w tym seminarium należy poznanie: zalet oraz ograniczeń metodyki MBO, skutecznych metod MBO oraz sposobów motywowania pracowników do realizacji wyznaczonych celów.

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli placówek stomatologicznych, menedżerów i kierowników na co dzień zajmujących się ich rozwojem, a także dla osób planujących otworzyć własne gabinety bądź chcących podnieść swoje kompetencje zarządcze.

Ramowy program usługi

1. Omówienie systemu MBO:

 • Problemy wewnętrzne rozwiązywane przez MBO
 • Wpływ MBO wartości oraz kulturę przedsiębiorstwa

 

2. Wdrażanie systemu MBO:

 • Przygotowanie wdrożenia
 • Etapy wdrażania

 

3. Precyzyjnie zdefiniowana odpowiedzialność:

 • Współdziałanie w organizacji
 • Zapewnienie synergii pomiędzy celami firmy a celami indywidualnymi poszczególnych osób

 

4. Korzyści z wdrożenia MBO:

 • Korzyści dla firmy oraz dla poszczególnych pracowników
 • Konstruowanie celów oraz mierników umożliwiających kontrolę osiągania efektów

 

5. Uwzględnianie stylu zarządzania ludźmi w organizacji przy wdrażaniu systemu MBO:

 • Budowanie poczucia odpowiedzialności pracownika za wyniki pracy
 • Ograniczenia wynikające z prawa pracy dla wdrożenia systemu MBO

 

6. Planowanie rozwoju systemu MBO:

 • Określenie wyjściowych parametrów wdrożenia MBO
 • Przeniesienie celów i mierników z poziomu Zarządu na niższe szczeble organizacji
 • Rola celów i wskaźników na poziomie najwyższej kadry menedżerskiej

 

7. Monitoring i ocena realizacji celów:

 • Kontrola spójności celów i wskaźników na wszystkich poziomach organizacji
 • Powiązanie systemu zarządzania przez cele z systemami premiowymi w organizacji
 • Ocena i rozmowa oceniająca śródokresowa i końcowa, jej cel i przebieg

 

8. Pułapki wdrażania systemu MBO – case study

Efekty szkolenia

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:

 • dynamiki zmian w organizacji,
 • metod oddziaływania na postawy pracowników wobec zmian (hamujących postawy niechętne i pobudzających postawy sprzyjające),
 • działania metodologii zarządzania poprzez cele – MBO,
 • skutecznych metod wdrażania systemu MBO oraz jego zalety i ograniczenia,
 • rodzajów oporu wobec zmian i sposobów przezwyciężania negatywnych postaw pracowników wobec zmian – psychospołecznych barier wdrażania zmian,
 • praktycznego stawiania pracownikom celów, ich monitorowania, egzekwowania ich wykonania oraz ich ewentualnego korygowania

Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:

 • efektywnego zarządzania zmianą
 • skutecznego planowania i organizowania procesu wdrożenia zmian organizacyjnych
 • wykorzystania licznych narzędzi stosowanych w ramach systemu MBO
 • powiązywania systemów motywacyjnych z systemem MBO
 • równoważenia motywacyjnego charakteru premii z zabezpieczeniem firmy przed niekontrolowanym wzrostem wynagrodzeń
 • wzmacniania siły argumentacji
 • poprawienia wyniku finansowego placówki stomatologicznej poprzez skoncentrowanie wysiłku pracowników na realizacji celów firmy

Po szkoleniu Uczestnicy posiadają kompetencje:

 • przywódcze i komunikacyjne,
 • mediacyjne,
 • rekrutacyjne,
 • zarządcze.

Wybierz termin i temat szkolenia:

Podane ceny są cenami brutto

Dane uczestnika szkolenia

Dane do faktury

Kamil Kuczewski

Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i…

mgr Marek Dornowski

Pomysłodawca, prezes i współwłaściciel Premium Dental Group – spółki, która zbudowała i zarządza placówkami stomatologicznymi Kraina Zdrowego Uśmiechu. Posiada szerokie doświadczenie biznesowe, które wykorzystuje podczas szkoleń. Wśród naszych klientów ceniony za dużą wiedzę i bardzo praktyczne podejście do tematu. Absolwent studiów MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkolił się także w ramach Chartered Institute of Marketing. Praktyk i pasjonat…

Marcin Janusz Sitek

Ekonomista, menadżer z dwudziestoletnim doświadczeniem zdobytym na wszystkich szczeblach zarządzania. Zasiadał w zarządach i radach nadzorczych spółek kapitałowych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Szczególną wagę przywiązuje do tworzenia kultury organizacyjnej spójnej z procesami biznesowymi firmy. Stworzył i wdrażał z sukcesem autorski model integracji narzędzi planowania strategicznego z zarządzaniem przez jakość. Od blisko 10 lat działa jako…