Szczegóły szkolenia

 • Warszawa
 • 4 lipca 2020
 • sobota, 10:00 – 17:00

Contact event manager

1 2 3 4
Dziękujemy i Zapraszamy

Zarządzanie przez cele

Warszawa

sobota, 10:00 – 17:00
4 lipca 2020

000000

Kamil Kuczewski

Inne wydarzenia Organizatora

Zarządzanie przez cele

Warszawa

sobota, 10:00 – 17:00
4 lipca 2020

DRUKUJ

Zmiana w nowoczesnej placówce stomatologicznej jest czymś nieuniknionym. Wynika to z konieczności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia. Szkolenie ma na celu pogłębienie umiejętności uczestników z zakresu zarządzania zmianą oraz metodologii zarządzania poprzez cele – Management by Objectives.

Dla kogo jest to szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli placówek stomatologicznych, menedżerów na co dzień zajmujących się ich rozwojem, a także dla lekarzy dentystów planujących otworzyć własne gabinety bądź chcących podnieść swoje kompetencje zarządcze.

Ramowy program usługi:

 • Zmiany – moda czy konieczność?
 • Dynamika zmian. Jak być elastycznym? Postawy wobec zmian.
 • Proces wdrożenia zmian organizacyjnych.
 • System komunikacji o zmianach – co to oznacza w praktyce? Kiedy i jak informować pracowników o zmianach organizacyjnych?
 • Wzmacnianie siły argumentacji – praktyczne metody. Wykorzystanie słów eksperta, porównania i innych przydatnych narzędzi.
 • Trudne pytania na temat zmian. Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach?
 • Efekt „świeżości”, „pierwszeństwa”, „halo”… i inne prawa, które rządzą światem informacji.
 • „Pułapki myślenia” według Daniela Kahnemana. Jak ich unikać w skutecznym komunikowaniu zmian? Tworzenie strategii komunikacji zmian.
 • Rodzaje oporu wobec zmian i sposoby przezwyciężania negatywnych postaw pracowników wobec zmian. Psychospołeczne bariery wdrażania zmian.
 • Rola menedżera w budowaniu spójnego zespołu nastawionego na osiąganie celów strategicznych w placówce stomatologicznej.
 • Zarządzanie przez cele (MBO) jako narzędzie realizacji celów strategicznych placówki stomatologicznej, powiązane z wizją i misją firmy.
 • Jakie problemy wewnętrzne rozwiązuje system MBO? Cele, uzasadnienie i wymierne efekty wdrożenia MBO. Doświadczenia firm wykorzystujących MBO.
 • Przygotowanie do wdrożenia MBO. Jak zbudować poczucie odpowiedzialności za wyniki swojej pracy wśród lekarzy i całego personelu?
 • Funkcja planistyczna i motywacyjna MBO.
 • Jak powiązać systemy premiowe z systemem zarządzania przez cele? Narzędzia do planowania i zarządzania funduszami premiowymi.
 • Zarządzanie zespołem w zmianie i tworzenie postaw innowacyjnych. Kreatywność wspomagana – techniki wspierania innowacyjności zespołu.
 • Działania doraźne – zastosowanie narzędzi psychospołecznych w sytuacjach spadku energii zespołu i braku motywacji do twórczego myślenia.

Po szkoleniu Uczestnik posiada wiedzę z zakresu:

 • dynamiki zmian
 • metod oddziaływania na postawy pracowników wobec zmian (hamujących postawy niechętne i pobudzających postawy sprzyjające).
 • działania metodologii zarządzania poprzez cele – MBO
 • skutecznych metod wdrażania systemu MBO
 • zalet i ograniczeń metodyki MBO
 • rodzajów oporu wobec zmian i sposobów przezwyciężania negatywnych postaw pracowników wobec zmian – psychospołecznych barier wdrażania zmian
 • praktycznego stawiania pracownikom celów, ich monitorowania, egzekwowania ich wykonania oraz ich ewentualnego korygowania

Po szkoleniu Uczestnik posiada umiejętności:

 • efektywnego zarządzania zmianą
 • skutecznego planowania i organizowania procesu wdrożenia zmian organizacyjnych
 • odpowiadania na trudne pytania związane z wdrażaną zmianą
 • propagowania wśród pracowników postaw innowacyjnych, „poszukujących zmian”
 • poprawienia wyniku finansowego placówki stomatologicznej poprzez skoncentrowanie wysiłku pracowników na realizacji celów firmy
 • wykorzystania licznych narzędzi stosowanych w ramach systemu MBO
 • powiązywania systemów motywacyjnych z systemem MBO
 • równoważenia motywacyjnego charakteru premii z zabezpieczeniem firmy przed niekontrolowanym wzrostem wynagrodzeń
 • wzmacniania siły argumentacji

Po szkoleniu Uczestnik posiada kompetencje:

 • przywódcze i komunikacyjne
 • mediacyjne
 • rekrutacyjne
 • zarządcze
Kamil Kuczewski

Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i…