Regulamin RODO

Szanowni Państwo,
Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują przepisy o ochronie danych osobowych w oparciu o rozporządzenie unijne RODO. W związku z powyższym przekazujemy Państwu poniżej biuletyn informacyjny dotyczący Państwa danych osobowych.

BIULETYN INFORMACYJNY – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma INSTYTUT DENTALWAY Kamil Kuczewski z siedzibą w Goworowie (07-440) przy ul. Przechodniej 10, posiadająca oddział i prowadząca działalność pod adresem: Warszawa (01-142) przy ul. Sokołowskiej 7/8 w dalszej części biuletynu zwana DENTALWAY.

Z uwagi na skalę i rodzaj działalności DENTALWAY nie ustanowiła Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt w sprawie Państwa danych osobowych jest możliwy w następujący sposób:

 • pod adresem pocztowym: ul. Sokołowska 7/8, 01-142 Warszawa
 • pod numerem telefonu: +48 883 105 100
 • pod adresem poczty elektronicznej: biuro@dentalway.pl

Przetwarzanie Państwa danych opiera się o przepisy prawa określone w artykule 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych (dalej: RODO). Wskazana podstawa prawna w postaci uzasadnionego interesu administratora oraz konieczności wywiązania się przez administratora z zawartej umowy oznacza legalne działania zmierzające do wypełnienia celów umownych działalności gospodarczej prowadzonej prze DENTALWAY (cel zarobkowy, zapewnienie wysokiej jakości usług, rozwój działalności, wprowadzanie nowych usług i kreowanie wizerunku rynkowego firmy).

Podanie Państwa danych osobowych dla celów przetwarzania przez DENTALWAY nie jest obowiązkiem prawnym. Państwa dane osobowe, wskazane w standardowo stosowanych formularzach, są niezbędne do wywiązania się przez DENTALWAY z realizacji umowy świadczonych usług. DENTALWAY jako administrator gromadzi dane osobowe zwykłe w zakresie: imienia, nazwiska, numeru telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adresu poczty elektronicznej, nazwy firmy, adresu korespondencyjnego, adresu zamieszkania, wieku, informacji o zakresie potrzeb biznesowych klienta.

 1. DENTALWAY informuje, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  Celem weryfikacji jakości wykonanych usług i ustalenia poziomu Państwa satysfakcji oraz ustalenia potrzeby i kierunku dalszych możliwych działań biznesowych:
 2. Celem marketingu bezpośredniego oraz przekazywania informacji handlowej oferowanych towarów i usług:
  • podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes DENTALWAY związany z wykonywaniem działalności gospodarczej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz konieczność wywiązania się przez DENTALWAY z zawartej umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • dane osobowe przetwarzane będą do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • przetwarzamy dane osobowe zwykłe:
   • określające klienta: przykładowo imię, nazwisko, zawód,
   • określenie możliwości kontaktu: przykładowo numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, dane lokalizacyjne – miasto bądź województwo,
   • informacje dodatkowe: informacje o przeprowadzonych dla Państwa szkoleniach lub innych usługach, umówionych terminach spotkań oraz informacje wynikające z analizy potrzeb biznesowych.

Państwa dane osobowe udostępniamy:

 1. upoważnionym pracownikom i współpracownikom w zakresie czynności niezbędnych dla realizacji zadań związanych z Państwa obsługą,
 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia danych (dalej: procesorom) wykonującym prace zlecone ze strony DENTALWAY:
  • dane osobowe przekazane procesorom będą wykorzystywane w ściśle określonym celu,
  • procesor nie ma prawa przekazywania powierzonych danych osobowych podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody DENTALWAY,
  • do kategorii podmiotów przetwarzających dane osobowe zaliczamy:
   • podmioty wykonujące czynności z zakresu IT, np.: operator poczty email, dysponent serwera pocztowego,
   • podmioty świadczące usługi księgowe,
   • podwykonawcom świadczącym usługi w imieniu DENTALWAY np.: szkoleniowcy, konsultanci itp.

DENTALWAY jako administrator danych osobowych nie przekazuje Państwa danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do którego należą kraje Unii Europejskiej, Liechtenstein, Islandia i Norwegia oraz nie przekazujemy do organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

W ramach ochrony danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. wniosek o dostęp do danych osobowych (zakres danych przetwarzanych wraz z kopią),
 2. wniosek o sprostowanie lub usunięcie danych osobowych,
 3. wniosek o ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
 4. wniosek o wycofanie istniejącej zgody na przetwarzanie lub jej ograniczenie, przy czym czynności dokonane na podstawie Państwa zgody przed wpływem wniosku o jej cofnięcie lub ograniczenie, pozostają w mocy jako zgodne z prawem,
 5. sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. skarga do organu nadzorczego.

Realizacja Państwa wniosku wymaga podania danych osobowych jednoznacznie wskazujących na podmiot oraz przedmiot żądania.

Zespół DENTALWAY