Regulamin kształcenia

REGULAMIN KSZTAŁCENIA

INSTYTUT DENTALWAY Kamil Kuczewski

Regulamin kształcenia określa całokształt zagadnień związanych z organizacją i prowadzeniem przez firmę działalności edukacyjnej, szkoleń i kursów, sympozjów naukowych, mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy, kwalifikacji zawodowych i umiejętności zabiegowych lekarzy stomatologów oraz osób związanych z funkcjonowaniem praktyki stomatologicznej lub rynkiem stomatologicznym.

INSTYTUT DENTALWAY Kamil Kuczewski jest firmą szkoleniową z siedzibą w Warszawie 01-142, ul. Sokołowska 7/8 REGON: 146039799, NIP: 7582220417.

DEFINICJE

 1. Organizator – INSTYTUT DENTALWAY Kamil Kuczewski
 2. Wykładowca – osoba fizyczna lub podmiot zatrudniony w dowolnej formie przez Organizatora .
 3. Uczestnik szkolenia – osoba, która dokonała zgłoszenia, spełnia wymagania formalne i prawne oraz została zakwalifikowana do udziału w szkoleniu.
 4. Absolwent – uczestnik szkolenia, który uzyskał pozytywną ocenę, ukończył szkolenie i otrzymał zaświadczenie/certyfikat.

MIEJSCE, CZAS i TERMINY ODBYWANIA SZKOLEŃ

 1. Działalność edukacyjna może być prowadzona w salach wykładowych, w ośrodkach klinicznych, naukowych, badawczych, rozwojowych, edukacyjnych, uniwersyteckich oraz innych posiadających niezbędną infrastrukturę i zaplecze techniczne; zarówno w kraju, jak i za granicą.
 2. Działalność edukacyjna prowadzona przez Organizatora obejmuje również sympozja i konferencje naukowe oraz inne formy edukacyjne umożliwiające Uczestnikom podnoszenie poziomu wiedzy, kwalifikacji zawodowych i umiejętności zabiegowych.
 3. Działalność edukacyjna prowadzona przez Organizatora podlega wewnętrznemu Systemowi Zapewnienia Jakości Kształcenia, który określa narzędzia oraz metody oceny jakości kształcenia i stanowi element umożliwiający doskonalenie oferty dydaktycznej.
 4. Szkolenia mogą się odbywać w każdym dniu tygodnia i w każdym czasie, także w soboty, niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy.
 5. Organizator może dokonywać zmian miejsca i terminów szkoleń oraz ustalać nowe harmonogramy z wyprzedzeniem 30 dni przed odbyciem się szkolenia.
 6. Informacje o zmianach Organizator może publikować na swojej stronie internetowej oraz przekazywać uczestnikom szkolenia na adres pocztowy, poczty elektronicznej oraz telefon komórkowy.
 7. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest odbierać informacje przekazywane przez Organizatora na wskazany przez siebie w formularzu zgłoszeniowym adres poczty elektronicznej oraz telefon komórkowy oraz publikowane na stronie www.dentalway.pl .
 8. Kursy prowadzone są przez wykładowców o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach. Informacja o wykładowcy znajduje się w materiałach informacyjnych/reklamowych lub na stronie Organizatora www.dentalway.pl. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wykładowcy, gwarantując jednocześnie taki sam poziom merytoryczny nowego wykładowcy.
 9. Organizator zapewnia sobie możliwość zmiany daty kursu i/lub miejsca kursu. W takiej sytuacji wszyscy uczestnicy kursu zostaną o tym poinformowani drogą e-mailową lub telefoniczną. W przypadku takiej zmiany Uczestnicy mają prawo wycofać się z uczestnictwa w kursie, a Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty.
 10. W przypadku, gdy kurs zostanie odwołany w ostatniej chwili (np. choroba wykładowcy) Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w nowym terminie, bez pobierania żadnych dodatkowych opłat. W przypadku także takiej zmiany Uczestnicy mają prawo wycofać się z uczestnictwa w kursie, a Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty.
 11. Zwrot zapłaty, wynikający z niniejszego regulaminu, będzie dokonany przelewem na konto Uczestnika.

WYPOSAŻENIE DYDAKTYCZNE

 1. Organizator prowadzi działalność edukacyjną w ośrodkach wyposażonych w najwyższym standardzie technik i technologii medycznych i edukacyjnych, odpowiednich do rodzaju i tematyki działań edukacyjnych.
 2. Wyposażenie dydaktyczne może być przygotowane przez dystrybutorów urządzeń, sprzętu, narzędzi, materiałów i środków farmakologicznych.

ZAKRES TEMATYCZNY

 1. Organizator prowadzi kursy stomatologiczne teoretyczno – praktyczne oraz szkolenia praktyczne z udziałem pacjentów w dziedzinie stomatologicznej, co stanowi jego specjalizację.
 2. Organizator prowadzi szkolenia wspierające rozwój praktyki stomatologicznej w obszarach marketingowych, obejmujące swym zakresem zagadnienia szeroko rozumianej ekonomii, marketingu, e-marketingu, prawa medycznego, public relations, wizerunku, komunikacji, zarządzania i dziedzin pokrewnych.
 3. Szczegółowy, aktualny program szkoleń może być publikowany i dystrybuowany w dowolnej formie
  na wszelkich nośnikach, w tym elektronicznych i papierowych, w tym w każdym przypadku na stronie internetowej www.dentalway.pl .

ODPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIA

 1. Szkolenia są odpłatne – wysokość opłaty zamieszczona jest w programie szkolenia.
 2. Opłatę za kurs w wysokości 50 % należnej kwoty należy wnieść najpóźniej do 7 dni od dnia rezerwacji miejsca (chyba że Organizator wyraził pisemna zgodę na inny tryb wpłaty). W przypadku niedokonania w terminie opłaty, rezerwacja miejsca może być anulowana przez Organizatora. Pozostałe 50 % opłaty ceny za kurs należy wpłacić na konto organizatora do 21 dni przed datą kursu. Jeżeli zgłoszenie na kurs ma miejsce na 21 dni ( lub mniej) przed kursem, należy wnieść 100% opłaty na konto organizatora.
 3. Każdy uczestnik kursu, po wcześniejszym zgłoszeniu się telefonicznym lub droga e-mailową oraz potwierdzeniu przyjęcia na kurs przez Organizatora wpłaca pieniądze na poniższe konto Organizatora:

  DENTALWAY Kamil Kuczewski
  Sokołowska 7/8,
  01-142 Warszawa
  89 1140 2004 0000 3002 7609 4614
  mbank
  lub może dokonać płatności z wykorzystaniem drogi elektronicznej bezpośrednio na stronie www.dentalway.pl

 4. Uczestnikowi, który zapłacił za kurs, a nie poinformował Organizatora o swojej nieobecności na 21 dni przed podanym terminem kursu lub odwołał obecność w terminie krótszym niż 21 dni, zostanie potrącone 100 % wpłaconej kwoty. Koszt ten pokrywa koszty organizatora związane z materiałami i przygotowaniem kursu oraz rezerwacja miejsca na kursie, którego ilość miejsc jest z góry ograniczona, w celu zachowania najwyższych standardów jakościowych ergonomicznych.
 5. Uczestnikowi, który zapłacił całość opłaty ceny za kurs i odwoła swój udział z wyprzedzeniem większym niż 21 dni, zostanie zwrócone 50% wpłaconej kwoty. Jeśli uczestnikowi dokonał wpłaty 50% całej opłaty za kurs (rezerwacja) i pozostałą kwotę dopłaty do pełnej ceny kursu dokonał w terminie późniejszym, niż 21 dni przed data kursu, to Organizator zastrzega sobie możliwość powtórnego potwierdzenia uczestnictwa w kursie, zaproponowania kolejnego terminu szkolenia lub zwrotu 50% kwoty ceny całego szkolenia, jeśli została dokonana pełna wpłata za kurs.
 6. Jeśli uczestnik dokonał wpłaty 50% całej opłaty za kurs i otrzymał potwierdzenie (rezerwacji), a nie dokonał pozostałej wpłaty za kurs, to uczestnictwo w kursie jest niemożliwe, a całość dokonanej opłaty pokrywa koszty organizatora związane z materiałami i przygotowaniem kursu oraz rezerwacja miejsca na kursie, którego ilość miejsc jest z góry ograniczona, w celu zachowania najwyższych standardów jakościowych ergonomicznych. W uzasadnionych przypadkach uczestnik może ubiegać się o przeniesienie opłaty na inny termin tego samego kursu, jednak wymaga to indywidualnej zgody Organizatora.
 7. W uzasadnionych przypadkach jeśli opłata 50% (rezerwacja) nie pokrywa kosztów związanych z organizowaniem kursu, a Uczestnik nie dokonał całej opłaty za kurs i nie odwołał swojego uczestnictwa na 21 dni przed datą kursu, Organizator ma prawo wystąpić do uczestnika, który dokonał tylko opłaty 50% (rezerwacji) o pokrycie dodatkowych kosztów Organizatora związanych z zarezerwowanym kursem.
 8. Każdy Uczestnik zapisując się na kurs drogą telefoniczną lub e-mailową, dostaje potwierdzenie uczestnictwa w kursie drogą e-mailową.
 9. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest podanie danych adresowych (jak do faktury) wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem e-mailowym.
 10. Organizator może odwołać kurs z podaniem następnego terminu, z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia Uczestnik może zgodzić się na przesunięcie uczestnictwa na następny podany termin lub wystąpić droga e-mailową o zwrot wpłaconej kwoty za kurs. W przypadku odwołania kursu (przeniesienia) Organizator nie ponosi żadnych dodatkowych z tym kosztów wobec Uczestnika.
 11. Szkolenia mogą być także nieodpłatne lub częściowo odpłatne, organizowane wyłącznie przez Organizatora, albo w kooperacji z dowolnym podmiotem lub osobą.
 12. W przypadku szkoleń realizowanych na zamówienie dostawców sprzętu medycznego, materiałów lub środków farmakologicznych. Dostawcy ci mają możliwość prezentacji swoich produktów w dowolnej formie zawężając ją wyłącznie do treści informacyjnych nie noszących znamion reklamy.
 13. Szkolenia mogą korzystać z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz z innych funduszy.

REKRUTACJA

 1. Rekrutacja odbywa się w oparciu o zgłoszenie uczestnika na wybrany rodzaj szkolenia, które jest przez niego dokonywane poprzez przesłanie w formie elektronicznej lub osobiste zgłoszenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej www.dentalway.pl.
 2. Poprzez zgłoszenie udziału w szkoleniu zgłaszający potwierdza zapoznanie się z regulaminem, programem szkolenia i warunkami uczestnictwa oraz potwierdza, iż je akceptuje w całości oraz zobowiązany jest do wniesienia zapłaty za szkolenie zgodnie z informacją podaną w programie szkolenia.
 3. Zgłoszenia nie opłacone nie będą poddawane kwalifikowaniu do udziału w szkoleniu.
 4. Zgłoszenia mogą być dokonywane w terminie do dnia wskazanego w warunkach szkolenia.
 5. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Rekrutacja może obejmować obowiązek wypełnienia przez zgłaszającego lub/i uczestnika kursu ankiety rekrutacyjnej umożliwiającej Organizatorowi w szczególności ocenę wiedzy zgłaszającego oraz sposób pozyskania wiedzy o szkoleniu.

KWALIFIKACJA UCZESTNIKÓW

 1. Kwalifikacji do udziału w szkoleniu podlegają wyłącznie zgłoszenia, które są kompletne i zostały opłacone.
 2. Zgłoszenia do wysokości limitu uczestników oraz spełniające wymogi formalne i prawne potwierdzone przez Organizatora uzyskują status uczestnika zakwalifikowanego na szkolenie, o czym Uczestnik zostaje poinformowany. Limity uczestników szkolenia ustala Organizator.
 3. W przypadku przekroczenia limitu ilości uczestników określonej w warunkach szkolenia, udział w szkoleniu jest uzależniony od uzyskania zgody Organizatora w oparciu o istniejące możliwości. W przypadku braku miejsc zgłaszający otrzymuje propozycję odbycia kursu w innym terminie.
 4. Kwalifikacja uczestników przeprowadzana jest przez Organizatora na podstawie zgłoszenia. Organizator weryfikuje informacje dotyczące wykształcenia zgłaszającego, jego tytułów naukowych, prawa wykonywania zawodu oraz jego danych osobowych.
 5. Uczestnik zakwalifikowany na szkolenie ma prawo do udziału w szkoleniu oraz do otrzymywania wszelkich informacji z nim związanych, do zgłaszania do zakwalifikowania do zabiegu swoich pacjentów oraz do otrzymania materiałów szkoleniowych przygotowanych przez Organizatora.

KWALIFIKACJA PACJENTÓW

 1. W przypadku kursów z udziałem pacjentów Organizator może zapewnić pacjentów do planowanych zabiegów i dokonać ich kwalifikacji.
 2. Uczestnicy szkolenia mają możliwość wykonywania zabiegów u swoich pacjentów pod warunkiem zakwalifikowania takiego pacjenta przez Organizatora w terminie umożliwiającym wykonanie danego zabiegu w czasie planowanego szkolenia.
 3. Pacjent zakwalifikowany do udziału w szkoleniu wyraża zgodę na wykonywanie dokumentacji fotograficznej oraz nagrań audio i video zawierających wizerunek pacjenta.

UDZIAŁ W SZKOLENIU

 1. W szkoleniu może brać udział osoba, która dokonała zgłoszenia i została zakwalifikowana przez Organizatora.
 2. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do osobistego udziału w szkoleniu i realizacji programu szkolenia
  w pełnym wymiarze.
 3. Organizator ma prawo i obowiązek weryfikacji osoby która zgłosiła się do odbycia szkolenia poprzez potwierdzenie jego tożsamości z jednym z dokumentów: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, prawo wykonywania zawodu lekarza.
 4. W przypadku odmowy lub braku możliwości potwierdzenia tożsamości osoby, która się zgłosiła do odbycia szkolenia, Organizator ma prawo do wykluczenia tej osoby z udziału w szkoleniu.
 5. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest również do udziału w ankietach Organizatora oraz wyraża zgodę
  na wykonywanie dokumentacji fotograficznej oraz nagrań audio i video zawierających wizerunek uczestnika szkolenia.
 6. Udział w szkoleniu potwierdzony będzie listą obecności lub protokołem, Uczestnik szkolenia ma obowiązek podpisania takiego dokumentu.
 7. Podczas szkolenia oraz w miejscu jego prowadzenia zakazane jest spożywanie lub pozostawanie w stanie
  po spożyciu: napojów alkoholowych, palenie tytoniu oraz zażywanie środków odurzających.
 8. W przypadku wykonywania edukacyjnych procedur zabiegowych u Pacjentów w gabinetach zabiegowych, Uczestnik szkolenia, pod rygorem wykluczenia z udziału w danym zabiegu, zobowiązany jest do:
  • założenia odzieży i obuwia zabiegowego oraz stosować środki ochrony osobistej takie jak maski, czepki, rękawiczki, fartuchy zabiegowe;
  • stosować się do ogólnie obowiązujących zasad, w tym sanitarnych i higienicznych;
  • stosować się do poleceń Wykładowców.

POTWIERDZENIE UKOŃCZENIA SZKOLENIA

 1. Sprawdzenie nabytej wiedzy i umiejętności zarówno w szkoleniach teoretyczno – praktycznych, jak
  i praktycznych z udziałem pacjentów dokonywane jest przez Organizatora – pozytywna ocena stanowi podstawę decyzji o ukończeniu szkolenia przez jego uczestnika.
 2. Sprawdzenie nabytej wiedzy może być przeprowadzane przez Organizatora w dowolny sposób, na podstawie pytań testowych, sprawdzianu wiadomości, sprawdzianu praktycznego, kolokwium, egzaminu, etc.
 3. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest, odpowiednio do rodzaju kursu:
  • certyfikat lub zaświadczenie obejmujący swą treścią miejsce, Organizatora, wykładowcę, datę oraz przedmiot szkolenia, prawo wykonywania zawodu Uczestnika oraz ewentualnie inne szczegóły.

Organizator wystawia certyfikat ukończenia kursu i/lub w przypadku kursów spełniających warunki kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów i wpisanych do rejestru Okręgowych Izb Lekarskich, zaświadczenie/dyplom o odbyciu kursu, według wzoru Organizatora. Zaświadczenie swą treścią miejsce, Organizatora, wykładowcę, datę oraz przedmiot szkolenia, prawo wykonywania zawodu Uczestnika, liczbę punktów edukacyjnych – publikowaną na stronie www.dentalway.pl danego szkolenia oraz ewentualnie inne szczegóły

WYKLUCZENIE ZE SZKOLENIA

W przypadku nie wypełnienia lub naruszenia przez Uczestnika szkolenia któregokolwiek z warunków określonych niniejszym Regulaminem, Organizatorowi w stosunku do takiej osoby przysługuje prawo do odmowy udziału w szkoleniu, wykluczenia ze szkolenia, odmowy potwierdzenia ukończenia szkolenia;
w każdym przypadku z zachowaniem prawa do przysługującego Organizatorowi wynagrodzenia i brakiem obowiązku jego zwrotu.

ZASADY OGÓLNE

 1. W przypadku ewentualnej rezygnacji z udziału w szkoleniu zgłaszającemu nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty.
 2. W przypadku nie odbycia się szkolenia z winy Organizatora uczestnikom szkolenia przysługuje zwrot wniesionej opłaty albo udział w szkoleniu w innym terminie na zasadzie pierwszeństwa zgłoszenia.
 3. Po wniesieniu opłaty i oraz ukończeniu zgłaszający otrzymuje fakturę.
 4. Uczestnicy szkolenia przyjeżdżają na koszt własny i własne ryzyko.
 5. Uczestnikom szkolenia nie przysługują żadne zwroty: jakichkolwiek kosztów, w tym kosztów podróży, zakwaterowania, innych nakładów, utraconych korzyści, ani też roszczenia lub odszkodowania.
 6. Uczestnicy mają prawo do reklamacji związanych m.in. z poziomem kształcenia, komunikatywnością prelegenta, niedociągnięciami organizacyjnymi. Reklamacje powinny być składane droga e-mailową lub pocztą na adres Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania.
 7. Uczestnicy kursów mogą przesyłać drogą e-mailową recenzje kursu, opinie zarówno pozytywne jak
  i krytyczne, a także propozycje zmian w programach kursów, tematy nowych kursów, propozycje usprawnień organizacyjnych itp. Wszystkie tego typu sugestie zostaną rozpatrzone przez Organizatora ze szczególną starannością.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczestnik szkolenia oświadcza, iż wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez INSTYTUT DENTALWAY Kamil Kuczewski z siedzibą w Goworowie 07-440, ul. Przechodnia 10, zawartych w treści formularza zgłoszeniowego dla potrzeb związanych z przeprowadzeniem szkolenia, na które dokonał zgłoszenia, a nadto:\
  1. w celach marketingowych i handlowych, obejmujących przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową przez INSTYTUT DENTALWAY Kamil Kuczewski z siedzibą w Goworowie 07-440, ul. Przechodnia 10.
  2. na podstawie ustawy z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyraża zgodę na przesyłanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną przez INSTYTUT DENTALWAY Kamil Kuczewski.
 2. Uczestnik szkolenia oświadcza, iż został poinformowany, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), że:
 3. Administratorem danych osobowych jest INSTYTUT DENTALWAY Kamil Kuczewski, ul. Sokołowska 7/8, 01-142 Warszawa
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych;
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 6. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zrealizowania szkoleń, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a oraz b;
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo:
  • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podanie danych osobowych jest warunkiem zgłoszenia Uczestnika jako osobę uprawnioną do uczestnictwa w szkoleniach i kursach.

Absolwent oświadcza, iż wyraża zgodę na zamieszczenie informacji o ukończeniu szkolenia oraz swojej fotografii na wszelkich nośnikach Organizatora, w tym na stronie internetowej oraz w albumie szkoleń Organizatora.

ZGODA NA UŻYWANIE WIZERUNKU

 1. Na podstawie przepisu art.81 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz.904), Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na używanie przez Organizatora, w tym podmiot, który go utworzył tj. INSTYTUT DENTALWAY Kamil Kuczewski z siedzibą w Goworowie 07-440,
  ul. Przechodnia 10, w zakresie prowadzonej przez tę firmę działalności gospodarczej, wszelkich wizerunków Uczestnika szkolenia, w szczególności poprzez rozpowszechnianie materiałów reklamowych, promocyjnych, informacyjnych i innych, w których wizerunek ten będzie się znajdował.
 2. Zgoda ta jest nieodpłatna.
 3. Uczestnik szkolenia zrzeka się w stosunku do INSTYTUT DENTALWAY Kamil Kuczewski z siedzibą
  w Goworowie wszelkich roszczeń mogących pozostawać w związku z faktem wykorzystania wizerunku Uczestnika.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników szkoleń lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników w jakikolwiek sposób informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w tym w szczególności w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 2. Organizator nie odpowiada za środki pieniężne, dokumenty oraz inne cenne rzeczy pozostawione przez uczestnika szkolenia w miejscu przeprowadzenia szkolenia. W przypadku rzeczy przekraczających wartość
  500 złotych uczestnik szkolenia zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu Organizatorowi w celu zabezpieczenia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez innych uczestników szkolenia.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu, jeżeli nastąpiło z przyczyn niezależnych od Organizatora takich jak np. działania i decyzje organów administracji państwowej i lokalnej, strajki, działania siły wyższej, na które Organizator nie ma wpływu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem szkoleń udziela Organizator
  za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Firma INSTYTUT DENTALWAY Kamil Kuczewski, Organizator kursów, pragnie zapewnić uczestnikom najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny kursów, stąd kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem oraz zwyczajowymi rozwiązaniami, a przede wszystkim korzystnymi dla Uczestników kursów.
 3. Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Organizatora w dowolny sposób i w każdym czasie, lecz Organizator ma obowiązek powiadomić o takich zmianach Instytucje, którym tenże został złożony,
  w tym w szczególności Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08 sierpnia 2018 roku.

Goworowo, dnia 08 sierpnia 2018r.

INSTYTUT DENTALWAY Kamil Kuczewski

Właściciel – Kamil Kuczewski