Dentysto! Wystąp o dotację na szkolenia, bo będzie za późno

Dentystów powinna zainteresować najbardziej szansa otrzymania pieniędzy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS). Kwota dotacji, którą można otrzymać na szkolenia to 12 tys. zł na osobę.

Kto może ubiegać się o dotację?

O dotację może ubiegać się każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, a także pracodawca.
Pracodawca, w świetle przepisów, to osoba zatrudniająca co najmniej jedną osobę na umowę o pracę. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

Przeznaczenie środków finansowych

Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:

  • kursy i studia podyplomowe, realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych.

Wysokość dotacji

Dotacja wynosi 100 proc. projektu – jeśli otrzymuje ją firma mająca status mikroprzedsiębiorcy (zatrudnionych jest w niej poniżej 10 osób na umowę o pracę). W przypadku małych i średnich firm – koszty refundacji wynoszą 80 proc. kosztów szkoleń.

Rodzaj umowy o pracę

Nie ma znaczenia na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy korzystający z kształcenia wspierającego środkami KFS, a także czy jest to praca na cały, czy część etatu. Pracodawca, jako osoba pracująca, może skorzystać z kształcenia ustawicznego finansowanego przez KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy.

W 2016 r. o wsparcie ze środków KFS mogą ubiegać się pracodawcy zamierzający inwestować w podnoszenie kompetencji pracowników (i swoich). Szkolenia muszą być ściśle związane z branżą (wykluczone są dotacje na szkolenia miękkie uczące tylko ogólnych umiejętności).
Priorytetowo traktowany będą wnioski o dofinansowanie, jeśli w szkoleniach wezmą udział osoby do 30 roku życia.

Artykuł znajdziesz też na stronie: INFODENT24.pl