Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności uczestników z zakresu kierowania zespołem oraz właściwego zarządzania kompetencjami. Szkolenie zostanie poświęcone tematom obejmowania stanowiska przez kierownika, ustalania zasad współpracy z każdym członkiem zespołu i budowania skutecznej struktury zarządzania. Uczestnicy dowiedzą się też, jakie działania podejmować, by zespół się rozwijał, uzupełniał brakujące kompetencje, jak poprawnie delegować obowiązki, wyznaczać cele i skutecznie oceniać ich wykonanie.

Główne rezultaty po wdrożeniu know-how ze szkolenia:

Dla kogo jest dedykowane to szkolenie

właściciele, menadżerowie, kierownicy

Program szkolenia

1. Właściciel i jego rola w budowaniu organizacji

 • Jak budować strukturę organizacyjną?
 • Jak przekazywać władzę (trójkąt odpowiedzialności)?
 • Jak przekazywać uprawnienia pracownikom?
 • Kiedy awansować pracowników i dawać im pole do rozwoju?
 • Kiedy degradować pracowników i jak pozbawiać uprawnień?

2. Ustalanie czytelnych zasad współpracy z pracownikami

 • Wyznaczanie zasad pracy.
 • Określanie Standardów Obsługi Klienta.
 • Kompromisy – kiedy i na jakie się zgodzić?
 • Wyznaczanie granic, których żadna ze stron nie powinna przekraczać.
 • Co zrobić, kiedy zespół nie stosuje się do zasad?
 • Drabinka interwencji.

3. Rutynowe funkcje kierownika w zarządzaniu zespołem

 • HPI jako narzędzie wyszukiwania barier rozwojowych;
 • Planowanie strategiczne;
 • Przegląd okresowy działań firmy;
 • Ocena miesięczna, kwartalna, półroczna;
 • Spotkania indywidualne i grupowe (online i na żywo);
 • Coaching pracowników.

4. Diagnozowanie luk kompetencyjnych

 • Macierz diagnozowania źródeł;
 • Strategia rozwiązań;
 • Wyznaczanie planów rozwojowych dla pracowników;
 • Prowadzenie szkoleń wewnętrznych i wysyłanie na szkolenia zewnętrzne

5. Planowanie i wyznaczanie celów

 • Planowanie jako podstawa efektywnego działania;
 • Autodiagnoza efektywności dotychczasowego planowania;
 • Skuteczne formułowanie celów i sprawne organizowanie zadań;
 • Efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów.

6. Delegowanie zadań

 • Jak skutecznie delegować zadania, by zbudować zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności?
 • Jak najlepiej wykorzystać indywidualne kompetencje i talenty pracowników przy przydzielaniu zadań?
 • Dostosowanie stylu delegowania do indywidualnych potrzeb i możliwości pracownika.
 • Udzielanie wsparcia pracownikom otrzymującym nowe zadania.

7. Monitorowanie i egzekwowanie

 • Przekazywanie informacji zwrotnych;
 • Rozliczanie pracowników z realizacji zadań w sposób motywujący ich do rozwoju.
 • Praktyczna metoda egzekwowania poleceń – czterostopniowa procedura.

8. Ocena wyników

 • Narzędzia skutecznej ewaluacji;
 • Identyfikowanie mocnych stron i obszarów do zmiany;
 • Planowanie przyszłych działań z uwzględnieniem wyników.

Charakter szkolenia

 • Szkolenie ma charakter dyskusji; podczas każdego modułu analizowane są realne przykłady sytuacji z gabinetów medycznych.
 • Podczas każdego modułu prowadzimy ćwiczenia praktyczne.
 • Szkolenie przedstawia schemat krok po kroku, jak należy zarządzać zespołem, aby firma nieustannie się rozwijała.

Każdy uczestnik otrzyma:

 • Każdy uczestnik otrzyma pełen skrypt szkolenia z dokładnymi instrukcjami, jak prowadzić zarządzanie firmy – budowanie struktury organizacyjnej, wdrażanie kierownika, ocena kompetencji, wyznaczanie obowiązków, określanie celów, delegowanie obowiązków, ocena realizacji.

Efekty szkolenia

Uczestnik szkolenia zyskuje wiedzę z zakresu:

 • działań menadżerskich realizowanych w placówce medycznej;
 • znajomości praktycznych przykładów wyzwań wynikających ze współpracy personelu w placówce medycznej wraz z proponowanymi sposobami radzenia sobie z nimi;
 • budowania efektywnego zespołu;
 • znajomości praktycznych wskazówek budowania zaangażowania członków zespołu w wykonywanie powierzonych im zadań.

Uczestnik szkolenia zyskuje umiejętności z zakresu:

 • zarządzania kompetencjami wewnątrz swojej organizacji;
 • generowania zadań w obszary kompetencyjne i przydzielania ich realizacji odpowiednim pracownikom;
 • tworzenia stanowisk pracy w oparciu o przenikające się role zadaniowe i charakterologiczne;
 • tworzenia ścieżek rozwoju kariery swoich pracowników;
 • wyznaczania właściwych celów;
 • planowania i delegowania zadań w sposób praktyczny;
 • monitorowania realizacji oraz egzekwowania wykonania zadań.

Uczestnicy szkolenia zdobędą kompetencje:

 • przywódcze w obszarze wyznaczania celów i zadań pracownikom;
 • zarządcze w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi;
 • samokształcenia się, rozumienia znaczenia komunikacji interpersonalnej oraz zdolność prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu;
 • przywódcze i komunikacyjne;
 • z obszaru tzw. „miękkiego HR” (rozwój zespołu, zarządzanie wiedzą w organizacji, budowanie autorytetu wśród pracowników).

Prowadzący

 • Kamil Kuczewski

  Trener i doradca, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentem oraz budowania modeli biznesowych w gabinecie stomatologicznym. Od 2009 r. prowadził szkolenia wewnętrzne, a od 2015 r. dla lekarzy dentystów. Gościł na szkoleniach m.in. dla OIL Warszawa, PTTS i Glaxo Smith Cline. Obecnie prowadzi webinary oraz wykłada przedmioty takie jak Tworzenia standardów obsługi pacjenta oraz Monitorowanie i rozwój standardów obsługi pacjenta na uczelni Collegium Civitas.

  Jego artykuły można przeczytać w gazetach i portalach stomatologicznych takich jak Stomatologia, Dental Tribune, Medical Tribune, Infodent, Dental Radio, Stomatologia, Dentowizja i Dentonet.

  W 2009 r rozpoczął pracę w firmie CSA, która zajmowała się pozyskiwaniem klientów – tam przez 4 lata rozwijał firmę, aż doszedł do poziomu dyrektora zarządzającego, który kierował grupą 70 pracowników firmy. Firma osiągnęła 2 miejsce w obsłudze klienta i sprzedaży w Polsce. W roku 2013 rozpoczął współpracę z placówkami stomatologicznymi. Prowadził rozwój gabinetów stomatologicznych w gabinetach typu ‘start up’ oraz jednostkach funkcjonujących na rynku od kilkunastu lat. W zakresie jego obowiązków była optymalizacja modeli biznesowych. W roku 2015 r. na bazie swoich dotychczasowych doświadczeń i szkoleń zaczął edukować właścicieli placówek stomatologicznych, menadżerów i lekarzy dentystów, rozpoczynając projekt DentalWay, który dynamicznie rozwija się, aż do dziś.

Formularz do zapisu na szkolenie: "Skuteczne zarządzanie zespołem"

w dniu: 11 stycznia 2025 r.

Podmiot *

Dane uczestnika szkolenia

Dane do faktury

Zgody *
Zgoda marketingowa